Goed Bestuur

Harde indicatoren

Transparantie

1.1a Staan de statuten op onze website?

Statuten

1.1a Staan de interne reglementen op onze website?

            Administratief Reglement

            Deontologische code

1.1a Staat het organigram op onze website?

            Organigram

1.1a Staan de sportieve reglementen op onze website?

            Sportreglement

1.1b Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

           Link

1.1b Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

            Link      

1.1b Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

            Link

1.1b Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

           Link

1.2a Staat het beleidsplan op onze website?

           Beleidsplan

1.2b Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina?

            Link

1.3a Staat het meest recente jaarverslag op onze website?

           Jaarverslag 2017

1.3b Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website?

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

1.3c Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?

           Link

1.4a Staat het verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan) op onze website?

           Raad van Bestuur

1.4b Staan de verslagen van alle rvb van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website?

            Raad van Bestuur

            Raad van Bestuur

            Raad van Bestuur

            Raad van Bestuur

 

1.4c Geven de verslagen van alle rvb een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen?

            Raad van Bestuur

            Raad van Bestuur

            Raad van Bestuur

            Raad van Bestuur        

1.5a Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website?

           Verslag BAV

1.5b Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website?

           Verslag AV

Verslag BAV

1.5c Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen?

           Link

1.5c Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen?

           Link

1.6a Staat de actuele samenstelling van de rvb op onze website?

            Leden Raad van Bestuur

1.6b Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van de rvb?

           Leden Raad van Bestuur

1.6c Staat het aantal en de duurtijd van eventuele vroegere mandaten bij elk lid van de rvb vermeld?

           Leden Raad van Bestuur

1.7 Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)?

        Geen vergoeding of verloning voor Bestuurders: link statuten

        Onkostenvergoeding Bestuurders:

1.8 Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten?

        Statuten

        Administratief Reglement

1.9a Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur?

1.9b Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code?

1.9c Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen?

Democratie

2.1a Hebben we bestuursprofielen voor onze rvb?

           Administratief reglement Bijlage x

2.1b Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen?

Administratief reglement Bijlage x

2.1c Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV?

2.1d Hebben we een document dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert?

2.1e Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd?

2.2a Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen?

2.2a Hebben we een procedure voor het verloop van bestuursvergaderingen?

2.2a Hebben we een procedure voor de goedkeuring van de besluiten op bestuursvergaderingen?

2.2b Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd?

2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de AV?

2.3 Hebben we een (gepast) quorum voor de rvb?

2.4a Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode?

2.4b Overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet?

2.5 Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk vervangen wordt?

2.6 Vergaderde onze rvb minstens 5x de voorbije 12 maanden?

2.7a Hebben we een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders?

2.7b Voorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk?

2.7c Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief krijgt en gebeurt dit in de praktijk?

2.7d Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement en het beleidsplan ontvangt en gebeurt dit in de praktijk?

2.8 Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie?

2.9 De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid?

Interne Verantwoordelijkheid

3.1 Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en rvb?

3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie tov AV / rvb?

3.1 Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies tov AV, rvb en eventueel directie en elkaar?

3.2a Het cumuleren van de functie van voorzitter van de rvb en directeur is verboden in de statuten?

3.2b Worden de functies van voorzitter van de rvb en directie niet gecumuleerd in de praktijk?

3.3 Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de rvb vastgelegd in de statuten?

3.4a Bevat het (een) reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en zijn/haar relatie met het bestuur?

3.4b In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn?

3.4c Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen?

3.4d Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie dan wel rvb bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen?

3.5a Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid van de rvb en de/alle directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)?

3.5a Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)?

3.5b Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door de rvb?

3.6a Hebben we een (meerjarig) beleidsplan (incl. missie/visie/strategie)?

3.6a Werd dit beleidsplan goedgekeurd door de AV?

3.6b Hebben we een jaarplan voor het komende boekjaar, afgeleid van het meerjarig beleidsplan?

3.6b Werd dit jaarplan goedgekeurd door de AV?

3.6c Hebben we een jaarbegroting voor het komende boekjaar, afgeleid van de meerjarenbegroting?

3.6c Werd deze jaarbegroting goedgekeurd door de AV?

3.7a Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd? (minstens één onafhankelijk én deskundig persoon)

3.7b Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd?

3.7c Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd?

3.7c Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV?

3.8 Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd?

3.8 Is er een verslag van deze zelfevaluatie?

3.9a Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel?

3.9b Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?

3.9c Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van de rvb, directieleden en personeelsleden?

3.9d Heeft de rvb de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de gedragscode?

3.9d Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode?

3.10a Hebben we procedures inzake belangenconflicten?

3.10b Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van de rvb en in een register?

3.10b Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van de rvb een (in)directe familiale/commerciële relatie heeft vooraf aan de AV (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd?

3.10c Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?

3.11a Hebben we met de rvb een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden?

3.11b Behandelt het vergaderschema de begroting?

3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarrekening?

3.11b Behandelt het vergaderschema het beleidsplan?

3.11b Behandelt het vergaderschema het jaarverslag?

3.11b Behandelt het vergaderschema de jaarlijkse zelfevaluatie?

3.11b Behandelt het vergaderschema de evaluatie van de directie?

3.11b Behandelt het vergaderschema de "governance" van de organisatie?

3.11b Behandelt het vergaderschema een evaluatie van "governance" van de organisatie?

3.11b Behandelt het vergaderschema het voorbereiden van de AV?