BOIC-projecten: deadline 5 maart

dinsdag, 3 maart, 2015 - 13:44
Algemeen nieuws

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) geeft ons de mogelijkheid om projecten in te dienen waarvoor we dan mogelijks een subsidie kunnen krijgen.

Deze projecten moeten wel aan duidelijke voorwaarden voldoen:

  • de projecten mogen niet resorteren onder de cel “Topsport” van BOIC (dus steun aan atleten en begeleiders voor deelname aan wedstrijden of stages is hierbij uitgesloten).
  • het betreft activiteiten of initiatieven die noodzakelijk zijn opdat ABSO/BVOS (en/of VVO) hun internationale verplichtingen kunnen nakomen.
  • het zijn éénmalige evenementen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het doelstellingen van ABSO/BVOS o.a. het organiseren van seminaries, studiedagen en vormingssessies met een internationale impact.

Een gedetailleerde projectindiening vergezeld van een volledige kostenraming moet ingediend worden op het VVO secretariaat tegen uiterlijk 5 maart. Indien het project aanvaard wordt door het BOIC, zal de bekomen subsidie (welke telkens een globaal bedrag is voor alle ingediende en goedgekeurde projecten) verdeeld worden volgens

  1. de verdeelsleutel afgesproken binnen ABSO/BVOS en 
  2. het bedrag ontvangen door VVO wordt vervolgens verdeeld over de door VVO ingediende projecten a rato van de gestaafde onkosten.